Jachtárske informácie

Kapitánske licencie akceptované v Chorvátsku

Novinky v jachtárskej turistike

Informacie z MMTR

Novinky v jachtárskej turistike

Jachtárska turistika a jachtárske prístavy (maríny)

Mapa marín v HR

Zoznam marín v Chorvársku

Osobitné predpisy v Slovinsku

Najprv uvedieme všeobecné upozornenia týkajúce sa plavby v slovinskej časti Jadranského mora tak, ako sú uvedené na internetovej stránke Námornej správy Slovinskej republiky. Doplnit web adresu

Spôsobilosť

Na vedenie...

Osobitné predpisy v Taliansku

Spôsobilosť

Lode registrované v nečlenských krajinách Európskej únie musia pre plavbu v talianskych výsostných vodách získať dočasnú licenciu, o ktorú treba požiadať v prvom prístave po prekročení hranice. Licenciu je potrebné...

Osobitné predpisy v Čiernej Hore

Spôsobilosť a vybavenie

Predpisy, ktoré sú platné v Čiernej Hore, sú podobné ako v Chorvátsku.

Navigácia

Osobitné obmedzenia sa uplatňujú v oblastiach s prísnejším režimom ochrany životného prostredia a sú príslušným spôsobom...

Osobitné predpisy v Chorvátsku

Všetky plavidlá, ktorých dĺžka presahuje 3 m a motorové plavidlá s výkonom motora nad 4 kW bez rozdielu, sa musia hlásiť v kancelárii náčelníka prístavnej správy alebo v jej pobočkách, kde je potrebné predložiť nasledovné...

Prihlásenie osôb na plavidle

Veliteľ plavidla, ktorý má v úmysle meniť posádku v priebehu plavby v Chorvátskej republike, je povinný pri obstarávaní nálepky na kapitanáte alebo na lodnom úrade obstarať zoznam osôb, ktoré budú pobývať na plavidle v dobe...

Plavba v Chorvátskej republike

Veliteľ plavidla, ktoré prichádza do Chorvátska po mori, je povinný najkratšou cestou vplávať do najbližšieho prístavu otvoreného pre medzinárodnú dopravu za účelom hraničnej kontroly, zaobstarania nálepky a overeniu zoznamu...