O spoločnosti     /     Projekty     /     Kariéra     /     Aktuality     /     Referencie     /     Kontakt
ĽudiaFirmyKrátkodobé semináreKompletná ponuka
Zoznam partnerov:
Otestujte sa On-line learning
     

seminár: DPH - NAJČASTEJŠIE CHYBY A PROBLÉMY PRI UPLATŇOVANÍ V PRAXI
ONLINE VZDELÁVANIE

AV   >   Semináre
Dátum konania:19. 10. 2021 - 19. 10. 2021
Miesto konania:18. 10. 2021 Bratislava Hotel Saffron, Školská 5
19. 10. 2021 online
19. 10. 2021 Trenčín Hotel Magnus, Považská ulica 1706
Cena:96,- €
Cieľová skupina:Čo s oneskorenou registráciou DPH? Ako správne stanoviť výšku daňovej povinnosti? Aké sú najčastejšie chyby pri vyplňovaní daňového priznania? V rámci októbrového školenia s Ing. Soňou Ugróczy si vypočujete nielen prierez aktuálnym dianím zo sveta DPH a dane z príjmov, ale i to, čo robíme zle a ako to robiť inak, aby sme sa vyhli neželaným sankciám. Jednotlivé problémy či chyby budú rozoberané na konkrétnych príkladoch z praxe. Preto dozaista pochopíte, ako sa predom vyhnúť, resp. ako postupovať, ak už došlo k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, nesprávnemu určeniu dňa vzniku daňovej povinnosti, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, chybám pri vystavovaní faktúr, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní, oneskorenej registrácii DPH alebo iným pochybeniam. Na tomto školení sa navyše oboznámite aj s predajom tovaru na diaľku od 1. 7. 2021, vrátane ONE STOP SHOP, ako aj s pripravovanou úpravou zákona o DPH a Daňového poriadku.
Registrácia:online, mailom, telefonicky
Zľavy:AVZV nie je platca DPH, Ceny sú konečné
Lektor:Ing. Soňa Ugróczy daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov
Na objednávku:nie


Dni a časy konania:Harmonogram
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
Popis:PROGRAM

Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH § 38 – predaj nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, odpočet DPH pri ich obstarní - upozornenie na chyby
Dopady nesprávneho určenia miesta dodania tovarov / služieb
Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch z praxe – predaj tovaru, nadobudnutie tovaru, tovar z inštaláciou montážou, prijaté preddavky, prijaté služby zo zahraničia z EU, z tretích štátov, refakturácia, tuzemský prenos daňovej povinnosti bezodplatné dodanie a iné
Trojstranný obchod na príkladoch z praxe - pravidlá, podmienky, vykazovanie v priznaní a súhrnnom výkaze, dopad porušeného trojstranného obchodu z pohľadu slovenských firiem
Obchodovanie s tovarom preukazovanie oslobodenia od dane – predaj do EU, predaj do tretieho štátu
Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane)
7)Prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo - upozornenie na chyby, nesprávnu aplikáciu zákona, servis vs. oprava a ako má byť správne fakturácia, dodanie na základe zmluvy o dielo
Predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021 (e-shop) a ONE STOP SHOP –identifikácia plnení ktoré sú v OSS, podmienky pre vstup do režimu jednotného kontaktného miesta, počítanie prahovej hodnoty, informácie k podávaniu „formulára daňového priznania v OSS“ na praktických príkladoch; ako správne vykazovať opravné doklady v daňovom priznaní OSS; prepočet kurzu pri platbách v inej mene; vznik daňovej povinnosti, záznamová povinnosť a iné
Oprava základu dane § 25 – reklamácia tovaru v EU, skonto na kúpený tovaru z EU, dotácia na nájomné, vrátenie tovaru, zľavy, § 25a oprava základu dane pri nezaplatení pohľadávky
Zmluvné sankcie ako odplata s DPH pri poskytovaní služieb – pozor na plnenia za protihodnotu
Pripravované nové úpravy v zákone o DPH a Daňovom poriadku – zavedenie oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov, rozšírenie inštitútu ručenia za daň za nezaplatenú DPH

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
Videoškolenie k danej problematike

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko:
E-mail:
Správa: